Menetelmiä

  • Psykofyysinen psykoterapia, jonka näkökulmasta ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä ja ihminen osana ympäristöään ja suhteiden verkkoa. Kehon huomioiminen osana terapeuttista työskentelyä edistää asiakkaan ymmärrystä omien reaktioiden synnystä ja auttaa vahvistamaan niiden hallintaa, muutosta sekä itsetuntemusta. Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin. Ymmärrys autonomisen hermoston toiminnasta ja vireystilan säätelystä ovat psykoterapian keskiössä ja tavoitteena on tunnesäätelytaitojen kehittyminen.
  • Sensomotorinen psykoterapia 1- ja 2-taso (kehollinen psykoterapiamenetelmä traumojen ja kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon). Työskentelyn lähtökohtana käytetään mm. kehollisia aistimuksia ja liikkeitä sekä otetaan huomioon trauman fysiologiset vaikutukset. Trauman kehollinen työstäminen integroidaan emotionaaliseen ja kognitiiviseen prosessointiin. Tavoitteena on aina eri kokemisen tasojen integraation vahvistaminen. Sensomotorisen psykoterapian teoria pohjautuu neurotieteisiin, rakenteellisen dissosiaation teoriaan ja kiintymyssuhdeteorioihin.
  • NLP (Neuro Linguistic Programming): Työskentelyä huomioiden ihmisen tietoiset ja tiedostamattomat puolet sekä kaikki aisti- ja miellejärjestelmät.
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing): Mahdollistaa traumaattisen muistiaineksen aktivoitumisen ja uudelleenkäsittelyn, jolloin hankalista muistoista purkautuu ahdistava aines pois ja informaatio vapautuu elämää edistävään käyttöön.
  • TRE®-ohjaus: Itsehoitomenetelmä, joka rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmässä käynnistetään kehon luonnollinen  palautumismekanismi. 
  • Neurosonic pro -tuoli käytettävissä terapiakäyntien yhteydessä.  Neurosonic-teknologia edistää kehon luonnollisia korjaavia ominaisuuksia ohjaamalla käyttäjänsä mekaanisesti meditaation kaltaiseen tilaan. Matalataajuisella värähtelyllä vaikutetaan suoraan autonomiseen hermostoon, jolloin mielen ei tarvitse työskennellä rentoutuakseen. Hermoston mekanismit aktivoituvat ja stressiperäiset oireet, kuten ahdistus, unihäiriöt ja asiakaskokemusten mukaan myös kipu helpottuvat.